Polityka prywatności i cookies | RODO

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest pro-digi marketing Jakub Tetlak z siedzibą w Warszawie, ul. Kryształowa 42/44, 01-356 Warszawa.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również pytania dotyczące przysługujących Państwu uprawnień w związku z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi, prosimy skontaktować się z nami:

e-mailowo na adres: kontakt@pro-digi.marketing

listownie na adres: pro-digi marketing Jakub Tetlak, ul. Kryształowa 42/44, 01‑356 Warszawa

telefonicznie: +48 602 20 30 24

2. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie zadane poprzez formularz elektroniczny, email lub telefon umieszczony na stronie internetowej pro-digi.marketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażonej przez Państwa zgody. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu udzielenia ostatecznej odpowiedzi i zakończenia korespondencji, w przypadku braku reakcji na odpowiedź nie dłużej niż 2 miesiące.
 • przedstawienia oferty lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się osoby i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na fakt, że zależy nam na tym, aby móc przedstawić ofertę lub podjąć współpracę. Czas przechowywania danych w przypadku braku zainteresowania stron podjęciem jakiejkolwiek współpracy będzie trwał do 6 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu.
 • zawarcia i wykonania umowy lub zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia dane podane przez Państwa będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.
 • realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji na podstawie art.6 ust.1 pkt c) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora. W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia na Państwa rzecz będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów. Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteście Państwo stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji, gdy stroną umowy lub zamówienia jest Państwa pracodawca lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie powstało zobowiązanie do wykonania świadczenia na Państwa rzecz lub realizacji Państwa praw. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru,
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe, np. dostawcom usług, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne

W każdym wypadku udostępnienia lub powierzenia Państwa danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

4. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, nieaktualne lub niedokładne, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 • na podstawie art. 17 RODO, w przypadkach tam wymienionych – prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Prawo to polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa, w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Państwa danych osobowych, czy ich przeniesieniu do innego systemu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Celem skorzystania z powyższych praw należy się z nami skontaktować.

Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne 30 dni, o czym Państwa poinformujemy.

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Skutkiem cofnięcia zgody jest usunięcie Państwa danych z naszej bazy.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie Państwa danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane osobowe przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane osobowe przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Każdy pracownik i współpracownik  mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Polityka cookies

1. Dostępność strony internetowej

Stronę internetową https://pro-digi.marketing/ można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki). 

2. Czym są pliki Cookies i jakie sią ich funkcje?

Cookies, w języku polskim zwane także ciasteczkami, to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Ciasteczka umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Dzięki tym informacjom właściciel serwera, który wysłał cookies, może dowiedzieć się, jakie strony użytkownik przeglądał na jego witrynie, poznać adres IP użytkownika, jak również sprawdzić, czy nie wystąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Należy jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane.

3. Prywatność

Szyfrowanie strony (SSL/ TLS):

 • Dla domeny https://pro-digi.marketing/ został wystawiony certyfikat (TO DO). Certyfikat zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera.
 • Szyfrowanie komunikacji włączone jest w całej domenie by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Komunikacja jest szyfrowana kluczem o długości 256 bitów, a niezależny wystawca certyfikatu – Certum Domain Validation CA SHA2 – udziela gwarancji, że jesteś na autentycznej, oryginalnej stronie https://pro-digi.marketing/.
 • Szczegółowe informacje o certyfikacie można uzyskać klikając na pasku przeglądarki w „Więcej informacji”, a następnie „Wyświetl certyfikat”.
 • Przeglądarka może informować, że połączenie nie jest bezpieczne, jeżeli na stronie znajdują się grafiki mające źródło nie na stronie „https://” lecz „http://”

Aktualnie na stronie nie znajdują się takie elementy. Nie należy się ich obawiać, ponieważ nie są one jednak w żadnym stopniu groźne dla użytkownika.

Strona ma wbudowany kod Google Analytics

Narzędzie Google Analytics służy do analityki internetowej i pomaga udoskonalać stronę internetową pod kątem potrzeb użytkowników. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje oraz odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do analizowania działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś na stronie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.

Google Analytics na blogu wykorzystuje poniższe typy cookies, które są plikami stałymi za wyjątkiem cookie „__utmc”, który jest plikiem tymczasowym. Podana data wygaśnięcia plików cookie jest maksymalna. W rzeczywistości data ta jest zależna od działań użytkownika, np. skasowania plików cookies, zmiany urządzenia, reinstalacji przeglądarki:

 • Nazwa: __utma

Data wygaśnięcia: 2 lata od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę. Cookie odczytuje liczbę wizyt w witrynie, moment odwiedzin pierwszej, poprzedniej i obecnej wizyty.

 • Nazwa: __utmb

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmc (opisanym poniżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

 • Nazwa: __utmc

Data wygaśnięcia: 30 minut od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie ilości odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Stosowany w połączeniu z plikiem cookie __utmb (opisanym powyżej). Cookie bada długość wizyty – jej początek i koniec.

 • Nazwa: __utmz

Data wygaśnięcia: 6 miesięcy od chwili początkowego utworzenia lub ponownego ustawienia.

Opis: Plik cookie Google Analytics umożliwiający określenie sposobu odwiedzin unikalnego użytkownika na stronie (określona przeglądarka na określonym komputerze). Cookie bada źródło odwiedzin bloga oraz sposób jego eksploracji.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie zanonimizowanych danych statystycznych o jego aktywności na stronie może wyłączyć narzędzie Google Analytics w przeglądarce pobierając i instalując dodatek (dostępny dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Microsoft Internet Explorer) albo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na wykorzystanie Plików Cookies.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI UZYSKANYCH Z COOKIES?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Spółka, wydawca strony internetowej https://www.altkomsoftware.com/ używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Spółka może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne Spółce dane.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

4. Jak zmienić ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka. Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Polityka z dnia 21 sierpnia 2022